HOZO – HCMC International Music Festival

GES hân hạnh triển khai quân bảo vệ sự kiên Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Thường niên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.